Gebruik jeugdhulp

Hoeveel jongeren hebben we in jeugdhulp? En hoeveel trajecten zijn dit dan? Zie hieronder de cijfers over het jaar 2020 voor de regio Hart van Brabant.

Gebruik jeugdhulp iets gedaald

In 2020 maakte 13,7% van de jeugdigen in Hart van Brabant gebruik van één of meerdere vormen van jeugdhulp in natura*. Het percentage jeugdhulp steeg de laatste jaren: in 2019 lag het percentage op 14,1%, in 2015 was dit nog 9%. In 2020 is dit percentage stabiel gebleven. Landelijk is het percentage ook stabiel (12,6% in 2019; 12,3% in 2020). Het grootste gedeelte van deze jeugdhulp in Hart van Brabant in 2019 was jeugdhulp zonder verblijf (13%).

Aantal jeugdzorgtrajecten stabiel

Op 31 december 2020 lopen er in de regio Hart van Brabant 9475 jeugdzorgtrajecten. Dit is iets lager dan het aantal jeugdzorgtrajecten eind 2019 (9605), maar hoger dan in de jaren ervoor op dezelfde peildatum: 2015 (7150), 2016 (7815) en 2017 (8420). Ongeveer 4 van de 5 trajecten gaan om jeugdhulp zonder verblijf.

Gebruik verslavingszorg en GGZ door jeugdigen laag

In 2020 was 0,1% van de jeugdigen in de regio Hart van Brabant in behandeling bij Novadic Kentron verslavingszorg. Dit cijfer is al jaren stabiel. Twee op de vijf jongeren in verslavingszorg hebben alcohol als primaire problematiek. Op 1 januari 2020 maakte 0,5% van de jongeren gebruik van de GGZ met hulp rondom de contextuele problematiek (arrangement 4). Dit is gedurende het jaar ongeveer gelijk gebleven (0,6% op 1-1-2021). Bij GGZ-hulp rondom eigen problematiek kind/jongeren zien we een lichte stijging van 4,6% (op 1-1-2020) naar 5,2% een jaar later.

Aandeel pleegzorg in totaal jeugdhulp met verblijf hoger dan in Nederland

In de regio Hart van Brabant is het aandeel van pleegzorg ten opzichte van het totaal van jeugdhulp met verblijf hoger dan het gemiddelde in Nederland. Dit beeld is al te zien sinds 2015. Het percentage jeugdigen met verblijf en het aandeel pleegzorg daarbinnen is sinds 2015 redelijk stabiel in de regio Hart van Brabant.

*Cijfers over gebruik jeugdhulp gaan vanaf 2017 alleen nog over jeugdzorg in natura, en dus worden jongeren met alleen een PGB hier niet in meegenomen. Omdat dit in de totale regio Hart van Brabant gaat over slechts 6% van de jeugdigen worden deze cijfers alsnog vergeleken met 2016. In 2016 werden er dus nog wel cijfers gepresenteerd inclusief PGB.

Bekijk hier de cijfers over jeugdhulp in 2020 in een factsheet.